ศิลปะแบบไทย Ep.1

ศิลปะแบบไทย Ep.1

ที่มาศิลปะแบบไทย
เรียกได้ว่าศิลปะไทยเป็นเสมือนเอกลักษณ์ของคนไทยที่ให้ความรู้สึกลึกซึ้งและสุทรียภาพเป็นอย่างยิ่งมีความประณีต วิจิตรตระการตา มีความน่าตื่นตาตื่นใจเป็นเสมือนความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นความงดงามทางศิลปะที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต

เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต วัมนธรรมและประเพณีต่างๆที่ได้เกิดขึ้น โดยมีวิวัฒนาการที่มาจากความเป็นไทย ศิลปะแบบไทยๆจะเต็มไปด้วยความอ่อนหวาน สวยงาม ละมุนละไม ให้ความรู้สึกสงบ ส่วนใหญ่มาจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนสมัยก่อน

วัฒนธรรมและศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส่งผลให้ออกมาเป็นศิลปะไทยแขนงต่างๆนอกจากนี้ยังรวมไปถึงสังคมเกษตรกรรมที่เป็นสังคมดั้งเดิมของไทยก็ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะด้วย เรียกได้ว่าความเป็นธรรมชาติของคนไทยได้ถูกหล่อหลอมให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วย

ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในท้องถิ่นถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะที่งดงาม สื่อสารกันผ่านทางสัญลักษณ์ที่จะส่งไปให้คนอีกกลุ่มหรืออีกสังคมหนึ่งได้รับรู้และขยายส่งต่อกันไปเรื่องๆในวงกว้างและนี่ก็คือที่มาของศิลปะไทย

#ศิลปะแบบไทย #ที่มาของศิลปะไทย #ฝากขั้นต่ำ300

loopoz

loopoz

Leave a Replay