ลายสัก ศิลปะบนร่างกาย ที่สวย เจ็บ และความทรงจำ Ep.5

ลายสัก ศิลปะบนร่างกาย ที่สวย เจ็บ และความทรงจำ Ep.5

สักข้อมือทหาร
การสักที่เกี่ยวกับราชกากหารคือการสักข้อมือ เพื่อแสดงว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นชายฉกรรจ์ มีสังกัดกรมกอง เริ่มจากกรสักของกรมทหารเรือ เมื่อปี 2434 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนนั้นในระบบไพร่มีการควบคุมและตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของไพร่ชายโดยการสักเป็นชื่อนาย ชื่อเมือง หรือชื่อรมกองที่สังกัด ไว้ที่ข้อมือ หรือท้องแขน หรือบางกรมเช่น

ไพร่หลวงล้อมวังจะสักที่รักแร้ การสักนี้จะกระทำเมื่อไพร่ชายผู้นั้นมีขนาดร่างกายที่ถือว่าเป็น “ฉกรรจ์” (คนหนุ่ม) คือสูงเสมอไหล่ 2 ศอกกึ่ง หรือ 2 ศอกคืบ ผู้ที่หลบเลี่ยงการสักจะถูกเรียกว่าเป็น “คนข้อมือขาว” ซึ่งถือเป็นความผิด ผู้ที่จับได้มีสิทธิ์นำไปขึ้นทะเบียนสักเป็นคนในสังกัดของตน

ส่วนข้าราชการ บุตรหลานข้าราชการและเจ้านายเชื้อพระวงศ์จะไม่ต้องสักและไม่ถูกเรียกเกณฑ์แรงงาน แม้ภายหลังในปลายรัชกาลที่ 5 จะมีการยกเลิกระบบไพร่ แต่ในทางราชการทหารและตำรวจก็ยังคงใช้การสักสังกัดและหมายเลขประจำตัวที่ท้องแขนต่อมาอีกนาน

สักประจานความผิด
ในกฎหมายตราสามดวง กฎหมายหลักของประทศที่ใช้บังคับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 มีการลงโทษประจานความผิดด้วยการสักหลายกรณี เช่น หญิงที่ถูกจับได้ว่ามีสองครั้งแล้วยังทำผิดซ้ำเป็นครั้งทีสาม จะถูกสักรูปชายหญิงไว้ที่แก้มหรือหญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับญาติพี่น้องในครอบครัว ทั้งคู่ก็จะถูกสักใบหนำแห่ประจาน

นอกจากนี้ยังมีการสักหน้าผากผู้ที่กระทำความผิด เพื่อประจานและเป็นการประกาศให้ผู้พบเห็นไม่คบค้าสมาคม ไม่ให้การสนับสนุน หรือช่วยเหลือ

#การสัก #Tattoo #เติมเงินขันต่ำบาคาร่า200บาท

loopoz

loopoz

Leave a Replay